TUNBYGDENS FÖRÄLDRAFÖRENING

DSC_0367

STYRELSE

 • Ordförande – Peter Fischerström
 • Sekreterare – Mattias Molin
 • Kassör – Josefina Guttman
 • Ledamöter – Camilla Amcoff och Johan Björnsson
 • Föreningen har för närvarande cirka 20 anmälda medlemmar (register under framtagande), totalt finns det ett trettiotal individer som är anmälda medlemmar eller har anmält intresse via e-post/annat sätt.

Kommunikation mellan föreningen och medlemmar samt övriga kommer att ske genom:

 • webbplatsen  www.tun.se
 • Skolans/tunenhetens kommunikationsplattform “TANGO”
 • Facebook-gruppen “föräldrar i Tun”
 • E-postadress: tuns.foraldraforening@outlook.com
 • Stadgar för Tunbygdens föräldraförening
  Fastställda under årsmöte 2015-11-09
  § 1 Namn och säte
  Föreningens namn är Tunbygdens föräldraförening. Föreningen har sitt säte i Tun, Lidköpings
  kommun.
  § 2 Form & Ändamål
  Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden och skall heller inte driva sin
  verksamhet med sådana utgångspunkter eller med sådana syften.
  Föreningen skall arbeta för att skapa bra förutsättningar för föräldraskap och uppväxt i trakterna
  av Tun med omkringliggande socknar. Verksamheten inriktar sig i huvudsak på utvecklande och
  stödjande aktiviteter för barn och föräldrar samt att stödja bevarande och utveckling av Tuns
  skolenhet med vidhängande verksamheter.
  § 3 Medlemskapet
  Föreningen är öppen för alla i Tun med omkringliggande socknar som är intresserade av att
  uppfylla föreningens syfte. Medlemskap förutsätter att stadgarna godtas och att medlemsavgiften
  betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar
  har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta
  beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas
  eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om
  uteslutning och beslutet kan tas med enkel majoritet.
  § 4 Styrelsen och valberedningen
  Styrelsen och valberedning skall väljas av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande,
  sekreterare, och kassör samt en eller två ledamöter samt suppleanter efter behov. Valberedningen
  skall bestå av två individer. Samtliga styrelseposter samt valberedning utses för ett verksamhetsår
  i taget.
  § 5 Årsmötet
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas årligen före oktober
  månads utgång och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet.
  Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske
  innan mötets öppnande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens
  medlemmar senast i samband med årsmötets genomförande.
  1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  2. Val av justeringspersoner
  3. Fastställande av dagordning
  4. Årsmötets behöriga utlysande
  5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
  6. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
  7. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  8. Behandling av inkomna och styrelsens förslag
  9. Val av ordförande
  10. Val av sekreterare
  11. Val av kassör
  12. Val av övriga ledamöter
  13. Val av suppleanter vid behov
  14. Val av revisorer
  15. Val av valberedning
  16. Mötet avslutas
  Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.
  § 6 Extra årsmöte
  Om revisorerna, styrelsen eller ⅓ av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte
  hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med
  dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett
  mötet behandlas.
  § 7 Beslutsformer
  För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.
  Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan ej
  beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.
  § 8 Föreningens ekonomi
  8.1 Firmatecknare är styrelsens ordförande och föreningens kassör, var för sig
  8.2 Luciakassan som handhas av föreningen skall särskiljas och särredovisas från
  föreningens övriga ekonomi. Luciakassan syftar enbart till att samla medel från
  luciafirandet vid Tuns skola och därefter årligen stödja klassresan för årskurs 6. Beslut
  om Luciakassans hantering och utbetalningar tas av styrelsen.
  § 9 Verksamhetsår
  Föreningens verksamhetsår är 1 september till och med 31 augusti.
  § 10 Stadgeändring
  Ändring av dessa stadgar kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten,
  varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.
  § 11 Upplösning
  Upplösning av föreningen kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande
  årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst en månad
  förflyta.
  Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.