Mötesanteckningar Vänerslinganrådet

Mötesanteckningar möte i ”Vänerslinganrådet”
Tid och plats
2016-10-05 Tådene bygdegård
Deltagare
Från området: 61deltagare
Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson, Bengt-Göran Nilsson, Anette Andersson, Monika Andersson

Välkomna
Kjell Hedvall hälsade välkomna och informerade om vad ett råd är. Lokala råd är till för medborgarnas delaktighet och inflytande i den politiska processen. I kommunen finns redan Järpåsrådet och Vinningarådet. Syftet med att skapa ett nytt råd för området Örslösa -Tådene-Tun är att stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i hela området.
Information från Samhällsbyggnad
Bengt-Göran Nilsson från Samhällsbyggnad informerade bl a om arbetet med ny översiktsplan. I området har många deltagit i dialogmöten om ny översiktsplan. Arbete går nu vidare. Översiktsplanen ger en viljeinriktning för de närmaste 10-15 åren för mark och vattenanvändning i kommunen. Den senaste översiktsplanen antog 2003. Översiktsplanen är ett viktigt vägledande dokument både för kommunen och invånarna.

Arbetet utgår från de tre övergripande målen i kommunen till år 2030:
 Målet att bli 45 000 invånare, det betyder att vi behöver mark för att bygga 3-4000 bostäder, fler skolor, äldreboende och annan kommunal service. Fler invånare betyder också större efterfrågan i handeln.

 Målet att nå fördubblat antal besökare betyder att besöksmål och olika typer av boende för turister behöver utvecklas. Det i sin tur ger nya arbetstillfällen.

 Det tredje målet att det ska finnas arbete och studier inom räckhåll bidrar de två andra målen till samtidigt ska områden för nya verksamheter skapas och den produktiva åkermarken värnas mark.

Tidsplan för ny kommunal översiktsplan
 Samråd – planen är att den skall komma ut på samråd i vinter-vår. Just nu sammanställs det förslag till ny översiktsplan som skall ut på samråd. Vid samrådet kan alla som vill komma med synpunkter.

 Utställning – synpunkterna från samrådet tas om hand och ett nytt förslag till översiktsplan tas fram för utställning. Det finns fortfarande möjlighet att lämna särskilt viktiga synpunkter.

 Granskning – efter utställningen tas en antagandehandling fram som ska ligga till grund för det politiska beslutet. Innan antagandehandlingen går till beslut görs en granskning, framförallt från Länsstyrelsen.

 Antagande – när granskningen är genomförd går översiktsplanen till politiskt beslut om antagande och därefter gäller den.

I samband med översiktsplanen tas nya kartor fram över tätorterna och vissa småorter som visar med vilka områden som är lämpliga för fortsatt utveckling.
Information från Teknisk service VA

Anette Andersson ny verksamhetsutvecklare inom Teknisk service och informerade om arbetet med vatten och avloppsföreningarna och arbetet med att utveckla samarbetet. I arbetet med kommunens översiktsplan deltar Teknisk service och ansvarar för den tekniska infrastrukturen t ex till de nya områden som planeras. Vattenledningen till Tun är ett sådant exempel. Där pågår dialog med Tunbanans vattenförening om kommunen kan ta över ansvaret för den ledningen för att på sikt bygga ut den. Det kommer att möjliggöra för fler områden att starta vatten och/eller avloppsföreningar och koppla in sig på kommunens nät. Inkoppling av avlopp kan ske först när nya avloppsreningsverket är på plats.
Fibernät finns via 10 fiberföreningar som är nästan heltäckande på landsbygden. Fiberfrågan är också aktuell i Örslösa-Tådene-Tun.
Information om landsbygdsutveckling
Monika Andersson hållbarhetsstrateg och landsbygdsutvecklare i kommunen informerade om sitt arbete. Arbetet med landsbygdsutveckling innebär kontakter med intresseföreningar, bygdegårdar, hembygdsföreningar m m för att utveckla landsbygden. Leader och Länsstyrelsen ger stöd till utvecklingsprojekt och investeringar på landsbygden. Kommunen har en handlingsplan för landsbygdsutveckling och en budget för att stötta projektidéer.
Övriga frågor
Förslag på rådets namn är ”Vänerslinganrådet” som ett samlande namn för hela bygden.Marknadsför tomterna som är lediga i Örslösa. Det är lika långt från Örslösa till centrum som från Sjölunda till centrum.

Bygg cykelväg till Örslösa. Förslaget finns med i arbetet med översiktsplan men sen måste Trafikverket prioritera det och det brukar vara en svår fråga.

Byt ut porslinsfestivalen mot en matfestival med lokalproducerad mat.

Ge barnen busskort som gäller hela året och inte bara vardar fram till kl 19. Det skulle lära de unga att åka kollektivt. Svar på den frågan är att det innebär en stor årlig kostnad >10 miljoner/år som det inte finns plats för i budgeten idag men kan komma i framtiden. Att ge pensionärerna busskort var en mycket lägre kostnad ca 1 miljon/. Denna skillnad beror helt på Västtrafiks biljetttaxor.

Hemvården i Tun ska flyttas till Örslösa. Det innebär att Tun tappar.

Kanske ha ett särskilt möte i Tun för att få med fler Tunbor?

Bussar går förbi N. Kedum nästa tomma, kan man inte köra med mindre bussar? Det som är dyrt är chauffören. Bussarna används till olika ändamål och därför behöver bussarna vara stora för att passa till allt.

Tidtabellerna har inte ändrats utan fortfarande är det få bussar på kvällen eller helgen.

Tranum lever var ett projekt med målet att få till bebyggelse i Tranum och bättre vägar. Men lyckades inte hitta bra vatten så det blev inget byggande. Vägverket var positiva och la ut asfalt på vägarna. Projektet gav bra gemenskap.

Vattenföreningar är viktiga för landsbygden. Kommunens ledningsdragning går till Örslösa sen fortsätter Tunbanan. Återstår att knyta Tranum till Tunbanan. Inte riktigt heltäckande med vattenanslutning på båda sidor om Tunbanan. Kapaciteten i Tunbanan räcker men många boende har valt att inte gå med. Vattenledning först och avloppsledning som ansluts först när reningsverket är klart. Man vill inte ha en mellanlösning som försenar bredbandet.

Strandskyddet 100 m längs Storebergsån betyder att halva Tranum ligger inom strandskydd och 300 m längs Vänern är också strandskydd. Strandskyddet är ett hinder för bebyggelse i attraktiva lägen. Några nya förslag till LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) prövas i samband med översiktsplanen, det kan lättare ge dispens från strandskyddet. Det går att föreslå fler LIS-områden nu i samband med översiktsplanen.

Byggnation på landsbygden och cykelvägar måste invånarna strida för. Det är viktigt för skolorna.

Årets julmarknad kommer att hållas i Tådene. En frukost i november i Tådene bygdegård är en annan aktivitet.

Tun har lyckats bra med sin utveckling. Men avståndet mellan Örslösa och Tun är för stort. Frielskogen är en barriär.
Nästa möte
Tådene är positiva till att ha nästa möte men möten kan växla till Tun någon gång och Örslösa eller Söne en annan gång.

Informera om beslut och tidsram om vattenledning till Tun och informera om fiber samtidigt.

Nästa möte 1 mars kl 18:30 i Tådene bygdegård.