ÅRSMÖTE 2016-10-24

Protokoll årsmöte i Tunbygdens föräldraförening 2016-10-24

 Årsmöte i Tunbygdens föräldraförening 2016-10-24

 Protokoll

Upptagande av medlemmar genomfördes före mötets öppnande

 1. Mötet förklaras öppnat
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 • Peter Fischerström och Mattias Molin (sittande)
 1. Val av Justeringspersoner
 • Anders Holgersson och Pär Börjesson
 1. Fastställande av dagordning
 • Fastställs
 1. Årsmötets behöriga utlysande
 • Godkännes
 1. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • Föreningen har under året anordnat innebandy för traktens barn vid 15 tillfällen samt

rekryterat medlemmar.

Föräldraföreningen Intäkter (Bidrag från Folkhälsorådet) 1350kr

Resultaträkn. Tillskott från Luciakassan för lokalhyra 330kr

Utgifter (Hallhyra Tuns skola 15 tillfällen) -1680kr

0kr

Luciakassan Intäkter (Luciafirande 2016) 4975kr

Resultaträkn. Ränteintäkt 2016 8kr

Utgift Skolresa åk 6 2016 (9 elever) -4900kr

Bidrag till Föräldraföreningen för lokalhyra -330kr

-247kr

Luciakassan Ingående balans 1 jan. 2016 20810kr

Balansräkn. Utgående balans 31 dec. 2016 (-) 15910kr

Förändring 1 jan. till 31 dec.2016 – 4900kr

Luciakassan Beräknat Utgift skolresa 2017 (13 elever) -5300

1(3)

Protokoll årsmöte i Tunbygdens föräldraförening 2016-10-24

 1. Revisionsberättelse med fastställande av balansräkning
 • Revisorerna har reviderat räkenskaperna och har inget att invända.
 1. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 1. Behandling av inkommande och styrelsens förslag
 2. a) Styrelsen föreslår att medlemsavgiften fastställs till 50 kr per familj
 • Förslaget fastställs
 1. b) Styrelsen föreslår utdelning ur Luciakassan med 5300 kr för årskurs 6 skolresa

läsåret 2016/17 (4000kr + 100kr X 13 elever)

 • Förslaget fastställs
 1. c) Styrelsen föreslår att Luciakassans totala behållning framöver skall balanseras

runt 12000kr och att eventuellt överskjutande behållning skall kunna utdelas till

olika ändamål för att främja föreningens syften

 • Förslaget fastställs
 1. d) Styrelsen föreslår utdelning ur Luciakassan med 2000kr att användas enligt beslut

av elevrådet vid Tuns skolenhet. Utbetalning skall ske under innevarande

verksamhetsår.

 • Förslaget fastställs
 1. e) Styrelsen föreslår att föreningen tar en diskussion med övriga föreningar om

bygdens föreningsstrukturer, vilka aktiviteter som bör bedrivs var och hur

föreningar kan samordnas och samarbeta. Styrelsen uppdras att påbörja denna

diskussion.

 • Förslaget fastställs
 1. Val av ordförande för verksamhetsåret 2016/17

▪ Peter Fischerström Väljs till ordförande

 1. Val av sekreterare för verksamhetsåret 2016/17

▪ Mattias Molin väljs till sekreterare

 1. Val av kassör för verksamhetsåret 2016/17

▪ Josefina Guttman väljs till kassör

 1. Val av övriga ledamöter för verksamhetsåret 2016/17 (1-2st.)

▪ Carolina Löfgren och Johan Björnsson väljs till ledamöter

2(3)

Protokoll årsmöte i Tunbygdens föräldraförening 2016-10-24

 1. Val av suppleanter efter behov
 • Inga väljs
 1. Val av revisorer (2st)

▪ Anders Holgersson och Pär Börjesson väljs till revisorer

 1. Val av valberedning

▪ Carolina Löfgren och Elin Langeborg väljs tillvalberedning

 1. Mötet avslutas

Justeras:

Anders Holgersson Pär Börjesson

3(3)