C F7 LARS HELMRICH har ordet

Blev din nattsömn störd förra helgen? Låt mig förklara varför.

dsc_0075-003

Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer – så lyder Försvarsmaktens verksamhetsidé. Sedan den 16 juni förra året har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Bakgrunden är den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Ett konkret exempel på den nya inriktningen är årets Flygvapenövning där syftet var att stärka vår nationella försvarsförmåga. Övningen genomfördes mellan den 2 och 6 september och F 7 deltog med alla sina krigsförband.

Som en följd av försvarsbeslutet 1936 etablerades Skaraborgs Flygflottilj, F 7, 1940 på Såtenäs. Beslutet föranleddes av den då negativa omvärldsutvecklingen. Sedan dess har situationen förändrats från storkrig i Europa, det Kalla kriget, tiden efter murens fall och nu återigen till ett successivt försämrat säkerhetspolitiskt klimat i Europa. Kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim och kriget i övriga delar av Ukraina från 2014 visar att Rysslands tröskel för militär våldsanvändning är lägre än vad vi tidigare bedömt. Närmare Sverige, i Östersjöområdet, har situationen försämrats och spänningen stigit. Vi kan återkommande konstatera att ryska stridskrafter uppträder både provocerande och vårdslöst. Som exempel kan nämnas den i media visade överflygningen av den amerikanska marinens örlogsfartyg USS Donald Cook och de återkommande ryska flygningarna i civilt luftrum utan transponder. Ryssland genomför också allt större och mer avancerade övningar samtidigt som det sker en omfattande modernisering av landets stridskrafter. Utöver utvecklingen i Ryssland finns fler parallella trender som förstärker den negativa omvärldsutvecklingen. Den stora flyktingströmmen till Europa beror på oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern där särskilt kriget i Syrien är problematiskt. Till det kommer de terrorhandlingar som blivit allt vanligare de senaste åren. Ytterligare en utvecklingstrend är det moderna samhällets sårbarhet mot cyberattacker. Vi har sett åtskilliga angrepp på exempelvis myndigheter i både Sverige och andra länder. Det har blivit tydligt hur känsliga kommunikationer som flygtrafik och tåg samt finansiella tjänster har blivit. Sammantaget öppnar denna sårbarhet nya angreppsvägar för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar mot oss.

Den nya inriktningen av försvaret utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen. Den innebär en tydlig ominriktning till att fokusera på det nationella försvaret. Försvarspropositionen inleds med:

”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret”

Försvarsmakten, Flygvapnet och F 7 har ett tydligt uppdrag. Vi ska i första hand utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp. Tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapas en tröskel för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära maktmedel. Genom att fokusera på förbandens krigsduglighet och öka vår militära förmåga stärker vi förutsättningarna att lyckas med vår grundläggande uppgift; att upprätthålla en trovärdig krigsavhållande effekt.

Den nya inriktningen påverkar i högsta grad F 7 och Såtenäs garnison. Sedan tidigare finns inom garnisonen många andra förband från Försvarsmakten, andra myndigheter och företag representerade. De bidrar med funktioner som IT, hälsovård, logistik, förnödenheter, infrastruktur, flygtrafikledning, lokalvård etcetera. Från årsskiftet skapades krigsförbandet 7.Flygflottiljen. Det är helt nytt att krigsorganisera våra flottiljer i dess helhet. Samtidigt utökades förbandets organisation och rekrytering pågår. Rent konkret innebär det att vi övar mer och planerar och förbereder oss för hur vi ska agera vid eventuella konflikter. Det gör vi i inom ramen för en större helhet där 7.Flygflottiljen, Flygvapnet och Försvarsmakten gemensamt arbetar för att stärka försvarsförmågan. På så vis kan vi möta en ytterligare försämrad omvärldsutveckling. Från och med nu i höst återupptar vi också grundutbildning av soldater på Såtenäs, något som vi inte gjort på över tio år. Jag och mina medarbetare har en planering för hur förbandets militära förmåga ska öka de kommande åren och dessutom vara omedelbart tillgängliga i händelse av en konflikt i närområdet. Det omfattar allt från rekrytering av personal, återtagande av individuella militära färdigheter, övningar och nyttjande av Såtenäs/Råda basområde. Det är också viktigt att utveckla samarbetet med andra förband i regionen och med civila aktörer inom totalförsvaret. Även här pågår arbete tillsammans med berörda parter. Under lång tid har varken Försvarsmakten eller det civila samhället ägnat någon större uppmärksamhet åt vilken robusthet samhället eller det militära försvaret har i händelse av ett angrepp. För att realisera den nya försvarsinriktningen och öka förmågan i totalförsvaret är det viktigt att det civila samhället hjälper till. Jämfört med perioden under det Kalla kriget är Försvarsmakten idag mer beroende av det civila samhällets resurser. Jag är därför angelägen om att vi utvecklar samarbetet framöver och hittar nya vägar att höja försvarsförmågan och öka hela samhällets robusthet.

En styrning i den nya försvarspolitiken är att öka förmågan till spridning av flygplan och flygunderhållsresurser inom och mellan flygbaserna. Syftet är att minska sårbarheten i händelse av ett angrepp. Därför kommer vi successivt värdera och anpassa vår verksamhet för att i större utsträckning kunna utnyttja vårt tidigare basområde runt Såtenäs och Råda. Det är bakgrunden till att vi under den nyligen genomförda Flygvapenövningen landade på Råda för första gången på många år och använde flygplansplatserna mellan Såtenäs och riksväg 44 för flygunderhåll. I Flygvapenövning deltog 3500 personer från i stort sett alla förband i Flygvapnet, men även luftvärnet, marinen och finska F-18 flygplan deltog. Övningen utspelade sig i ett nationellt scenario i en hög konfliktnivå mot en högteknologisk motståndare. Det var första gången någonsin som 7.Flygflottiljen i sin helhet och med stöd av övriga delar av garnisonen deltog i en så stor övning.

Utöver ökad militär förmåga vilar försvarspolitiken på fördjupade samarbeten med andra nationer och organisationer. För F 7 innebär det att vi även framöver ansvarar för den grundläggande utbildningen av piloter på Gripen, både svenska och utländska. Beträffande krigsförbandsutvecklingen så samövar vi med andra nationer, förutom Finland som nämnts tidigare även med Danmark, Norge och USA. Också transportflygplanet Hercules har en viktig roll i det nationella försvaret för exempelvis transport av viktiga resurser mellan olika delar av landet. Men det finns också stor efterfrågan på insatser med transportflygplan i olika konfliktområden eller vid andra katastrofer långt utanför Sveriges gränser. Den typen av verksamhet kommer vi fortsatt att delta i.

Med utgångspunkt i den nya försvarspolitiska inriktningen är Överbefälhavaren tydlig med hur han vill att Försvarsmakten ska utvecklas. Vi ska öka vår militära förmåga, vi ska skapa en effektiv organisation med ett modernt ledarskap och vi ska öka omvärldens förtroende för vår försvarsförmåga. Jag och hela förbandet jobbar med dessa frågor dagligen. Jag är mycket nöjd med hur vi presterade i Flygvapenövningen och min uppfattning är att vi kommit långt under detta år. Framöver kommer det bli fler övningar med andra förband inom Västsverige både inom och utom garnisonen. Jag känner mig stärkt i uppfattningen att vi är på rätt och vi kommer fortsätta vår strävan att utveckla 7.Flygflottiljen och Såtenäs garnison i enlighet med den politiska inriktningen och i samverkan med det omkringliggande samhället.

Om din nattsömn blev störd förra helgen så hoppas jag att du nu fått en förklaring till varför. För mig är det viktigt att F 7 är en naturlig och uppskattad del av samhället. Vi strävar efter att utöva vår verksamhet med hänsyn till våra grannar och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Lars Helmrich
Chef Skaraborgs Flygflottilj

Foton Raina Karlsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.