FÖREDRAG PÅ TUNS BIBLIOTEK

I torsdags kväll hälsade Bibliotekarie  Linnea Kuster föredragshållare Raymond Andersson  och ett 40-tal åhörare välkommen till Tuns Bibliotek.

dsc_0019

Raymond Andersson höll ett intressant föredrag om
Såtenäs – gården som blev en flottilj.

dsc_0026Åhörarna fick var med  om en resa i ord och bild  från 1300-talet  fram till våra dagar.

dsc_0031Han berättade om den förste kände ägaren till godset Såtenäs, väpnaren Harald Lake och alla övriga ägare bla. släkten Posse som ägde gården i omkring 150 år.
Släkten Kylberg kom att göra godset känt i vida kretsar och den mest omtalade ägaren var Lars Wilhelm Kylberg.
Släkten Kylberg ägde godset under nästan ett sekel.

Lånat foto

Lånat foto

På 1930-talet gjorde statens myndigheter undersökningar om lämplig plats för förläggning av en flygflottilj. Efter jämförelser med andra föreslagna platser stannade regeringen till sist för Såtenäs, bl.a för att hela gården var täckdikad. Köpet kom tillstånd 1938 och köpesumman uppgick till 685.000 kronor. Ägaren av godset var då hovjägmästare Lund.
Kreatursauktionen ägde rum i april 1939, och därefter avflyttade hovjägmästaren Lund med familj till Danmark.
Därmed var Såtenäs uppgift som en av landets ledande lantbruksegendomar inom Skaraborgs län avslutad och Såtenäs nya era började nu som Flygflottilj.

Lånat foto

Lånat foto

Det första året vid Såtenäs Flygflottilj gick åt till byggverksamhet, organisations- och markutbildning. Den 1 juli 1940 invigdes flottiljen officiellt. 1941 startade flygutbildning vid flottiljens enda div. Gustav Röd. Divisionen beväpnades  med italiensktillverkade Caproni Ca. 313 som av Flygvapnet betecknas B 16.

Lånat foto

Lånat foto

Flygplanet fick dåligt rykte då det drabbades av många haverier där flertalet berodde på dålig kvalitet i tillverkningen. Här ett foto från ett haveri i Vänern utanför Såtenäs, 1941.

Lånat foto

Lånat foto

Därefter har enbart svensktillverkade krigsflygplan funnits på flottiljen Såtenäs som Saab A 21 – A 21 R,  A 29 Tunnan,  A 32 Lansen,AJ 37 Viggen och i dag flyger man med Jas 39 Gripen.

I början på mars 1965 kom den första TP 84 Hercules till Såtenäs, som därmed blev den första förbandet i Europa att använda typen.

dsc_0011

Efter ett intressant föredrag avslutades kvällen med frågestund och fika, där Tuns Bibliotek och Vuxenskolan bjöd på smörgås från
Cul i Tun.
dsc_0015

Foton/ Text Raina Karlsson

INFORMATION FRÅN TUN

Här kommer information om vad som hänt och är på gång i Tun.

VATTENLEDNING TILL TUN

dsc_0011

Som vi kunde läsa i NLT, fredagstidning, har Tekniska servicenämnd klubbat igenom ett beslut som säger ja till en ny vatten-och avloppsledning från Lidköping till Tun. Så fort kommunfullmäktig tagit beslut i frågan hoppas Pernilla Bratt, VA-chef i kommunen, att vatten och avloppsledningen kommer vara på plats inom ett år.

ÅTERVINNINGSSTATIONEN FLYTTAS

dsc_0003

Under veckan har Lidköpings kommun påbörjat markberedning för flytt av återvinningsstationen till Kvarnvägen.

LEKPLATSEN

dsc_0007

Kommunen har genomfört mätningsarbeten inför upprustning av Tuns lekpark nästa år.

FÖRSVARSMAKTEN INFORMERAR

198

Militärövning i området Såtenäs Råda 7 – 15 november.

I arbete med att öka Försvarsmaktens och Skaraborgs flygflottiljs operativa förmåga, övar flottiljen tillsammans med bland andra Luftvärnsregementet Lv6 under tiden 7 – 15 november.
Övningen sker i huvudsak med markförband i områden runt Såtenäs och Råda.
Övningen pågår dygnet runt.
Under övningen kommer väg 44 vid ett(1) tillfälle att stängas av i höjd med Häljestena. Under denna tid kommer trafiken ledas om via Häljestenavägen. Följ anvisningar och tecken från militärpolis/polis.

Konkat: Informationschef John Lidman, telefon 0708-870078

NYA TUNBOR

dsc_0101

Flytten har gått….
Vi hälsar Cecilia och Urban Lundberg, Cul i Tun, välkomna till Tun och sitt nya hem ovanför affären.

FÖREDRAG

dsc_0031

Såtenäs – gården som blev en flottilj.

Raymond Andersson berättar på Tuns bibliotek torsdagen den 24 november kl 18:00

Kaffe och smörgås från Cul i Tun

Föranmälan till biblioteket telefon 80204 eller tunbibliotek@lidkoping.se senast måndag 21 november

Gratis entré och fika.

Arrangör: Biblioteket och Studieförbundet vuxenskolan

SNÖ

dsc_0059

med en bild på den första snön som kom och försvann i fredags
önskar Tunbygdens hemsida en fin Alla Helgonshelg till alla läsare av hemsidan!

Text/foto Raina K

C F7 LARS HELMRICH har ordet

Blev din nattsömn störd förra helgen? Låt mig förklara varför.

dsc_0075-003

Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer – så lyder Försvarsmaktens verksamhetsidé. Sedan den 16 juni förra året har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Bakgrunden är den förändrade säkerhetspolitiska situationen i Europa. Ett konkret exempel på den nya inriktningen är årets Flygvapenövning där syftet var att stärka vår nationella försvarsförmåga. Övningen genomfördes mellan den 2 och 6 september och F 7 deltog med alla sina krigsförband.

Som en följd av försvarsbeslutet 1936 etablerades Skaraborgs Flygflottilj, F 7, 1940 på Såtenäs. Beslutet föranleddes av den då negativa omvärldsutvecklingen. Sedan dess har situationen förändrats från storkrig i Europa, det Kalla kriget, tiden efter murens fall och nu återigen till ett successivt försämrat säkerhetspolitiskt klimat i Europa. Kriget i Georgien 2008, annekteringen av Krim och kriget i övriga delar av Ukraina från 2014 visar att Rysslands tröskel för militär våldsanvändning är lägre än vad vi tidigare bedömt. Närmare Sverige, i Östersjöområdet, har situationen försämrats och spänningen stigit. Vi kan återkommande konstatera att ryska stridskrafter uppträder både provocerande och vårdslöst. Som exempel kan nämnas den i media visade överflygningen av den amerikanska marinens örlogsfartyg USS Donald Cook och de återkommande ryska flygningarna i civilt luftrum utan transponder. Ryssland genomför också allt större och mer avancerade övningar samtidigt som det sker en omfattande modernisering av landets stridskrafter. Utöver utvecklingen i Ryssland finns fler parallella trender som förstärker den negativa omvärldsutvecklingen. Den stora flyktingströmmen till Europa beror på oroligheterna i Nordafrika och Mellanöstern där särskilt kriget i Syrien är problematiskt. Till det kommer de terrorhandlingar som blivit allt vanligare de senaste åren. Ytterligare en utvecklingstrend är det moderna samhällets sårbarhet mot cyberattacker. Vi har sett åtskilliga angrepp på exempelvis myndigheter i både Sverige och andra länder. Det har blivit tydligt hur känsliga kommunikationer som flygtrafik och tåg samt finansiella tjänster har blivit. Sammantaget öppnar denna sårbarhet nya angreppsvägar för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar mot oss.

Den nya inriktningen av försvaret utgår från den förändrade säkerhetspolitiska situationen. Den innebär en tydlig ominriktning till att fokusera på det nationella försvaret. Försvarspropositionen inleds med:

”Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade förmågan i totalförsvaret”

Försvarsmakten, Flygvapnet och F 7 har ett tydligt uppdrag. Vi ska i första hand utformas för att kunna möta ett väpnat angrepp. Tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapas en tröskel för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära maktmedel. Genom att fokusera på förbandens krigsduglighet och öka vår militära förmåga stärker vi förutsättningarna att lyckas med vår grundläggande uppgift; att upprätthålla en trovärdig krigsavhållande effekt.

Den nya inriktningen påverkar i högsta grad F 7 och Såtenäs garnison. Sedan tidigare finns inom garnisonen många andra förband från Försvarsmakten, andra myndigheter och företag representerade. De bidrar med funktioner som IT, hälsovård, logistik, förnödenheter, infrastruktur, flygtrafikledning, lokalvård etcetera. Från årsskiftet skapades krigsförbandet 7.Flygflottiljen. Det är helt nytt att krigsorganisera våra flottiljer i dess helhet. Samtidigt utökades förbandets organisation och rekrytering pågår. Rent konkret innebär det att vi övar mer och planerar och förbereder oss för hur vi ska agera vid eventuella konflikter. Det gör vi i inom ramen för en större helhet där 7.Flygflottiljen, Flygvapnet och Försvarsmakten gemensamt arbetar för att stärka försvarsförmågan. På så vis kan vi möta en ytterligare försämrad omvärldsutveckling. Från och med nu i höst återupptar vi också grundutbildning av soldater på Såtenäs, något som vi inte gjort på över tio år. Jag och mina medarbetare har en planering för hur förbandets militära förmåga ska öka de kommande åren och dessutom vara omedelbart tillgängliga i händelse av en konflikt i närområdet. Det omfattar allt från rekrytering av personal, återtagande av individuella militära färdigheter, övningar och nyttjande av Såtenäs/Råda basområde. Det är också viktigt att utveckla samarbetet med andra förband i regionen och med civila aktörer inom totalförsvaret. Även här pågår arbete tillsammans med berörda parter. Under lång tid har varken Försvarsmakten eller det civila samhället ägnat någon större uppmärksamhet åt vilken robusthet samhället eller det militära försvaret har i händelse av ett angrepp. För att realisera den nya försvarsinriktningen och öka förmågan i totalförsvaret är det viktigt att det civila samhället hjälper till. Jämfört med perioden under det Kalla kriget är Försvarsmakten idag mer beroende av det civila samhällets resurser. Jag är därför angelägen om att vi utvecklar samarbetet framöver och hittar nya vägar att höja försvarsförmågan och öka hela samhällets robusthet.

En styrning i den nya försvarspolitiken är att öka förmågan till spridning av flygplan och flygunderhållsresurser inom och mellan flygbaserna. Syftet är att minska sårbarheten i händelse av ett angrepp. Därför kommer vi successivt värdera och anpassa vår verksamhet för att i större utsträckning kunna utnyttja vårt tidigare basområde runt Såtenäs och Råda. Det är bakgrunden till att vi under den nyligen genomförda Flygvapenövningen landade på Råda för första gången på många år och använde flygplansplatserna mellan Såtenäs och riksväg 44 för flygunderhåll. I Flygvapenövning deltog 3500 personer från i stort sett alla förband i Flygvapnet, men även luftvärnet, marinen och finska F-18 flygplan deltog. Övningen utspelade sig i ett nationellt scenario i en hög konfliktnivå mot en högteknologisk motståndare. Det var första gången någonsin som 7.Flygflottiljen i sin helhet och med stöd av övriga delar av garnisonen deltog i en så stor övning.

Utöver ökad militär förmåga vilar försvarspolitiken på fördjupade samarbeten med andra nationer och organisationer. För F 7 innebär det att vi även framöver ansvarar för den grundläggande utbildningen av piloter på Gripen, både svenska och utländska. Beträffande krigsförbandsutvecklingen så samövar vi med andra nationer, förutom Finland som nämnts tidigare även med Danmark, Norge och USA. Också transportflygplanet Hercules har en viktig roll i det nationella försvaret för exempelvis transport av viktiga resurser mellan olika delar av landet. Men det finns också stor efterfrågan på insatser med transportflygplan i olika konfliktområden eller vid andra katastrofer långt utanför Sveriges gränser. Den typen av verksamhet kommer vi fortsatt att delta i.

Med utgångspunkt i den nya försvarspolitiska inriktningen är Överbefälhavaren tydlig med hur han vill att Försvarsmakten ska utvecklas. Vi ska öka vår militära förmåga, vi ska skapa en effektiv organisation med ett modernt ledarskap och vi ska öka omvärldens förtroende för vår försvarsförmåga. Jag och hela förbandet jobbar med dessa frågor dagligen. Jag är mycket nöjd med hur vi presterade i Flygvapenövningen och min uppfattning är att vi kommit långt under detta år. Framöver kommer det bli fler övningar med andra förband inom Västsverige både inom och utom garnisonen. Jag känner mig stärkt i uppfattningen att vi är på rätt och vi kommer fortsätta vår strävan att utveckla 7.Flygflottiljen och Såtenäs garnison i enlighet med den politiska inriktningen och i samverkan med det omkringliggande samhället.

Om din nattsömn blev störd förra helgen så hoppas jag att du nu fått en förklaring till varför. För mig är det viktigt att F 7 är en naturlig och uppskattad del av samhället. Vi strävar efter att utöva vår verksamhet med hänsyn till våra grannar och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Lars Helmrich
Chef Skaraborgs Flygflottilj

Foton Raina Karlsson

F7 SÅTENÄS INFORMERAR

198

Ökad byggtrafik till flottiljen

Boende i Tun har kanske uppmärksammat en ökad byggtrafik till och från F 7 Såtenäs under de senaste veckorna. Anledningen till detta är att en del av start- och landningsbanan fått ny beläggning. Det arbetet är nu under slutförande och byggtrafiken kommer således att minska i omfattning igen.

Under veckorna 36-41 kommer byggtrafiken återigen att öka. Då kommer förbättringsarbeten av asfalten på vissa flygplanuppställningsplatser och taxivägar på flygplatsen att göras.

Flottiljen vill på detta sätt ge en förklaring till varför byggtrafiken till och från flottiljen ökat och samtidigt informera om kommande arbete under veckorna 36-41.

Henrik Gebhardt
F 7 informationschef

Text Henrik Gebhardt/foto R Karlsson

ÅRSMÖTE TUNS VÄGFÖRENING

Tuns vägförening höll onsdagen den 30 mars
årsmöte i Tuns Dagcentral.

Ett 35 tal fastighetsägare deltog i sedvanliga årsmötesförhandlingar.

DSC_0005Ledamot i valberedningen Margaretha Ohlsson presenterar valberedningens förslag på omval av ordinarie ledamöter i Tuns vägförening. 

DSC_0006

Mötet diskuterade bl.a bortforslande av felparkerad bil på kommunens tomt, bevattning av blomsterlådor, uppsättning av adventsgran.
Styrelsen i Tuns vägföreningen kunde också glädjas åt beröm från fastighetsägare för den tidiga sopningen av våra gator i Tun.
Ett trevligt vårtecken.

DSC_0004

Ordförande Mats Karlsson tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och bjöd till fika.
Efter fikat informerade ställföreträdande chef på F7
överste Marcus Björkgren om vad som händer och kommer att hända på Skaraborgs flygflottilj F7 framöver.

DSC_0020

Han informerade om att F7 från 2016 är återigen ett krigsförband i samtliga ingående delar.  Att man på sikt skall helrenovera start och landningsbana 01/19.

DSC_0009

Han berättade också att Såtenäs flotilljområde är ett militärtskyddsobjekt.

250px-Swedish_protected_compound_sign

Församlingen lyssnade och ställde sedan frågor om tillträde till flottiljen, skyddsobjek, omdragning av vägar, hur det går med flottiljens båtplatserna för civila och om flygverksamheten runt och över Tun.

DSC_0017

Vägföreningens ordförande tackad överste Marcus Björkgren för informationen.

DSC_0022Text/foto Raina K

FMK ÅRSMÖTE 2016


Logo_relief

Mötet var förlagt till restaurang Matbiten på Såtenäs, en mycket bra plats för lite större möten.

IMG_0080-2
Först så var det mycket glädjande att vi var så pass många, 70 medlemmar hade hörsammat kallelsen och kom till mötet. Flera gamla kompisgäng hade tagit mötet som tillfälle att träffas, både de som arbetar och har arbetat på bilverkstaden, ett stort gäng från transportflygenheten med flera.
Mötet hölls utan några större konstigheter, tack till valberedning och revisorer som gjort ett bra jobb.
Efter mötet bjöd föreningen på Tacos och kaffe med kaka, tack till Pia och Maria som även sålde några glas vin och öl.
Till kaffet underhöll Cecilia från CULITUN med fantastisk musik som underhöll oss samtidigt som tillfälle gavs att prata i kompisgängen.
Hela “gänget” från BILALLT var inbjudna och Fredrik informerade om deras företagsförnyelse. Den gamla BILALLT:s verksamhet med bildelsförsäljning har flyttat till platsgatan, 3-400 meter över Läckö vägen. (kör mot Läckö ta första vägen höger efter cirkulationsplatsen. I den gamla BILALLT lokalen finns idag MOTORMEK som är mer inriktat mot försäljning och service av Jetski, Fyrhjulingar, Mopeder mm.
Efter kaffet var det sedvanligt närvaro lotteri med ett fantastiskt prisbord, nästan alla fick ett pris med sig hem.
IMG_0079-1
Sponsorer av årets lotteri
DSC_0180 DSC_0181Text/foto Clas-Göran Malm

SÅ VAR DEN ÖVER…..

Flygdagen
som många kommer att minnas ……

för alla duktiga piloter och den häftiga flygshowen

PicMonkey Collage1

DSC_0052

för väntan och långa bilköer

PicMonkey Collagej

för den varma dagen

PicMonkey Collage6

för alla tusentals besökare och alla glada möten mellan människor

PicMonkey Collagebäst1

för den störste av dom alla

PicMonkey Collagestörst

för den höga ljudnivån

PicMonkey Collagehhhkkkkkför de långa kameraobjektiven

PicMonkey Collage2

för alla flygnördar

PicMonkey Collage jg

och för oss Tunbor en annorlunda dag då ca 50 000 människor i sina fordon i knapp krypfart  passerade genom vår kyrkby Tun. 

Text o foto/Raina K

FLYGDAG NÄRA

FS

Nu närmar sig den stora flygdagen på Skaraborgs flygflottilj F7, med överljudsfart.
Detta märks och hörs för oss som bor grannar med Såtenäs Flygflottilj.

DSC_0090

Piloterna tränar flitigt hela dagarna

DSC_0075

DSC_0091-001DSC_0082En fyrgrupp Jas drillar positionerna

DSC_0007

Även en Glada testar att öva med de stora hökarna

DSC_0135Också på marken märker man av att något är på gång.
För att kunna ta emot den stora anstormningen  av tusentals bilar har åkrar iordningställs för parkering utanför flotilljområdet.

DSC_0050

DSC_0047

Flygflottiljen rekommenderar att ni kommer i god tid!
Det är risk för köbildning till och från evenemanget.

DSC_0059Information angående tillfartsvägarna under flygdagen

199

Lidköpingsvägen förbi Gammalstorp ( Väg 2556 )

Används som huvudtillfartsväg. Är öppen för trafik till och från flottiljen under hela dagen.

Tunvägen mellan Lidköping och Tun (Väg 2559 )

Öppen för trafik till och från flottiljen under hela dagen.

Tunvägen mellan Grästorp och Tun ( väg 2559 )

Kommer att stängas av i höjd med Karaby under stora delar av dagen. Det kommer alltså inte vara möjligt att nå flottiljen denna väg under tiden vägen är avstängd.

DSC_0061

Från Till Anmärkning
Morgon 10:00 Öppen för tillfart
10:00 11:45 Tidvis avstängd
11:45 15:00 Helt avstängd
15:00 16:00 Tidvis öppen för utfart
16:00 Öppen för utfart

Ställplats
för dig som tänker komma med husbil eller husvagn finns ställplats vid grusparkeringen väster Tuns församlingshem, Såtenäsvägen 3.
Lo 58.25.856
La 12.44.142

DSC_0137 kopiera

Flottiljen slår upp sina portar för allmänheten
klockan 09.00 och stänger området kl 17.00.

DSC_0055

Flygprogram mellan 10.00 -16.00.

DSC_0036

 Mer information hittar du här:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/flygdagen-2015/

DSC_0190

Text o foto /Raina K

FLYGDAG

Vår granne
Skaraborgs Flygflottiljen F7 slår upp sina portar för oss och allmänhet den 4 juli då Såtenäs firar 75 års jubileum.

P1040160

Flottiljen fira detta genom att vara arrangörer för Sveriges största militära flygdag i år.

198

Här kommer några foton från tidigare flygdagar på Såtenäs.DSC_0040

P1040110 P1040105P1040109034P1040099P1040096P1040155DSC_0035P1040149DSC_0034DSC_0037DSC_0041P1040084P1040114-001DSC_0043039-001Om ni vill läsa mer om flygdagen besök
 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/flygdagen-2015/

flygText o foto/Raina K